نرم افزار های برنامه ریزی و استراتژیک

نرم افزارهای برنامه ریزی و استراتژیک شامل نرم افزارهای زیر می باشد:

– ثبت و به روز رسانی اهداف و استراتژی سازمان

– مدیریت پروژه