نرم افزار های اختصاصی

شامل نرم افزارهای حوزه های تخصصی در کسب و کار می باشد:

– ابزارهای توسعه نرم افزارهای اختصاصی Studio

– حراست

– رستوران

– نظام پیشنهادات

– مرکز اسناد

– مدیریت جلسات

– حقوقی و قراردادها

– طب کار