نرم افزار های فناوری اطلاعات

نرم افزارهای حوزه فناوری اطلاعات شامل نرم افزارهای زیر می باشد:

– وب سایت

– تجارت الکترونیک

– اتوماسیون اداری

– میز خدمات فناوری اطلاعا

– مدیریت امنیت اطلاعات

– مرکز پشتیبانی

– معماری سازمانی