نرم افزار های تولید

نرم افزارهای حوزه تولید شامل نرم افزارهای زیر می باشد:

– تولید

– نگهداری و تعمیرات

– آزمایشگاه

– کنترل کیفیت

– ایمنی و بهداشت