نرم افزار های مالی

نرم افزارهای مالی شامل نرم افزارهای تخصصی زیر می باشد:

– حسابداری

– خزانه داری

– مدیریت هزینه ها

– سهام

– بودجه

– اموال و دارایی ها