نرم افزار های زنجیره تامین

این حوزه شامل نرم افزارهای زیر می باشد:

– بازاریابی

– فروش

– خرید

– انبار

– حمل و نقل

– مدیریت ارتباط با مشتری

– تجارت الکترونیک

– فروش در محل