نرم افزار های منابع انسانی

نرم افزارهای حوزه منابع انسانی عبارتند از:

– استخدام

– آموزش

– پرسنلی

– حقوق و دستمزد

– کنترل زمان

– ارزیابی عملکرد

– اطلاعات پیمانکاران